Глава 9

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-21 08:39
Бог посылает моровую язву на скот египтян. Поражение египтян и их скота воспалением с нарывами. Град с огнем побивает растительность.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю, въни́ди къ фарао́ну, и рцы́ е́му. Си́це глаголетъ Госпо́дь Богъ евре́искїи отъпусти́ лю́ди Моя, да Ми́ помо́лятся.
2
Аще ли не хо́щеши отпусти́ти лю́дїи Мои́хъ, но и еще́ и́хъ удръжи́ши,
3
се́ рука́ Гсподня, на ско́ты твоя в по́ляхъ, и на ко́ня, и на ослы́, и на вельблю́ды и на говя́да, и на овца, смерть вели́ку зѣло.
4
И ди́вна сътворю́ Себе́ Азъ в той часъ между́ ско́ты Египетъскими, и между ско́ты сыновъ Ізраилевыхъ, и ни́ е́діно же умретъ отъ всѣхъ скотъ сыновъ Ізраильскыхъ.
5
И даде Госпо́дь Богъ заро́къ глаголя, въ утрънїи день сътвори́тъ Госпо́дь Богъ слово се́ на земли́.
6
И сътвори́ Госпо́дь се́ сло́во на утрїи, и́змре ве́сь скотъ Еги́петскыи, а́ отъ скота́ же сыновъ Ізраилевѣхъ не умре ни е́діно.
7
Ви́дѣв же фарао́нъ я́ко отъ ско́тъ сыновъ Ізраилевыхъ не у́мре ни е́дїно, отяжча́ сердце фараону, и не отпусти́ людїи.
8
И рече Богъ къ Моисїю і Ааро́ну глаголя. Възми́те себѣ по́лны руцѣ пе́пела пе́щнаго, да въсы́плетъ и Моисїи, къ небѣси предъ фарао́номъ, и предъ мужъми его.
9
И да бу́детъ прахъ по все́и земли́ Египетъстѣи. И да бу́детъ на человѣ́цѣхъ и на скотѣхъ, гно́иныя стру́пы, вели́кы на человѣ́цѣхъ, и на скотѣхъ, и́ по все́и земли́ Египетъстѣи.
10
И взя́тъ пе́пелъ пе́щныи предъ фарао́номъ, и всы́па Моисїи къ небѣси, и бы́ша гно́иныя стру́пы, горя́щїи, на человѣ́цѣхъ и на скотѣхъ.
11
И не можа́ху волъхвы стоя́ти предъ Моисїомъ стру́повъ ради. Бы́ша бо́ струпы на во́лъхвѣхъ, и на все́и земли́ Египетъстѣи.
12
Ожесточи́ же Госпо́дь сердце фарао́ново, и не послуша и́хъ, я́коже повелѣ Госпо́дь Моисїю.
13
И рече Госпо́дь къ Моисїю въста́въ заутра, ста́ни предъ фарао́номъ, и рцы к нему́. Си́це глаголетъ Госпо́дь Богъ еврѣ́искыи. Отпусти́ лю́ди Моа́ да Ми ся помо́лятъ
14
в сїи бо́ часъ, Азъ испущу́ вся́ ка́зни Моя́ въ средце твое, и рабовъ твои́хъ, и людїи твои́хъ, да увѣси, я́ко нѣсть и́нъ Богъ я́коже А́зъ по все́и земли́.
15
Ны́нѣ убо пущу ру́ку Мою и побїю́ тя́, и лю́ди твоа́ изморю́ мо́ромъ, и потреби́шися отъ земля́.
16
И сего бо́ ради пощадѣся досе́лѣ, да покажу тобо́ю крѣпость мою́. И я́ко проповѣ́сться и́мя Мое́ по все́и земли́.
17
Аще убо ты́ се́ твори́ши лю́демъ Мои́мъ, и не отпустиши ихъ,
18
се́ А́зъ испущу в то́и же часъ утро гра́дъ мно́гъ зѣло, яковъ же нѣсть былъ въ Еги́птѣ, отъ него́же дние я́ко сътвори́ся и до днесь.
19
Нынѣ убо потщи́ся събра́ти ве́сь скотъ свои, и все е́же ти е́сть на́ поли. Вси́ бо человѣ́цы и скоти, і и́же суть на́ поли, а́ще не вни́дутъ въ домы́, паде́тъ же ли на ня гра́дъ и́змрутъ.
20
Убоя́вши же ся сло́ва Господня отъ мужїи фарао́новыхъ, въгна́ша скоты своа въ домы́,
21
а иже не прїа́ша сло́ва Господня въ умѣ, сїи оста́виша скоты своа́ на́ поли.
22
И рече Госпо́дь къ Моисїю, простри́ ру́ку на небо, и да бу́детъ гра́дъ по все́и земли́ Египетъстѣи, на человѣ́кы, и на скоты, и на всю́ траву́ земну́ю.
23
Простре́ же Моисїи руку на небо, Госпо́дь же дасть гласъ гро́ма, и гра́дъ, и огнь течя́ше по земли́. И надожди́ Госпо́дь гра́дъ, по все́и земли́ Еги́петъстѣй.
24
Бѣ же гра́дъ и огнь горя́ше въ гра́дѣ, и градъ же многъ зѣло зѣло, я́ковъ же не бысть си́цевъ въ Египтѣ, понелико, и бы́ша лю́ди в немъ.
25
Изби́ же градъ всю зе́млю Египетъскую, отъ человѣ́ка и до ско́та, и все́ иже бя́ше на́ поли, и всю траву земну́ю избилъ градъ. И все́ дре́во по́льное, сътре гра́дъ,
26
ра́звѣ земля́ Гесе́мъски и́дѣже бя́ху сы́нове Ізраилевы не бысть градъ.
27
Посла́ же фараонъ, и призва́ Моисїя, і Ааро́на. И рече и́ма, съгрѣшихъ до нынѣ, Госпо́дь пра́веденъ, а́з же и лю́дїе мои́ безако́нни,
28
моли́теся за мя къ Господу дабы преста́ли гро́ми Божїи, и градъ, и огнь на земли́, и отъпущу вы́ и ктому́ не приложи́те премедлити.
29
Рече же ему Моисїи, я́ко изы́ду изъ града, и въздви́гну руцѣ на небо къ Господѣви, и гро́ми уста́нутъ, гра́да и дожда не бу́детъ ктому. И́ да увѣси, я́ко Господня е́сть земля́.
30
Ты́ же и раби́ твои́, вѣмъ я́ко николи́же убоя́стеся Господа.
31
Ле́н же и я́чме́нь поби́тъ е́сть, я́чмень убо испущаше кла́сы, а ле́н же процвѣташе.
32
Пшеница же и жито не изгыбнета по́здны бо бя́ше.
33
Исшедъ же Моисїи отъ фарао́на из гра́да, и въздви́же руцѣ свои́ къ Господу, и преста́ша гро́мове, и градъ, и дождъ не ука́ну на́ землю бо́лее.
34
Ви́дѣв же фараонъ, я́ко преста до́ждъ, и гра́дъ, и гро́ми, и приложи́ съгрѣши́ти еще, и отягча сердце е́му, и мужїи его,
35
ожесточа́ же сердце его, и рабо́въ его, и не отъпусти́ сыновъ Ізраилевыхъ, я́коже глаго́ла Госпо́дь къ Моисїю.
.
.
.