Глава 8

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-21 08:36
Наказание фараона от Господа жабами, вшами и песьими мухами. Сердце фараона еще более ожесточилось.
1
И рече Госпо́дь къ Мои́сїю, въни́ди къ фараону, и рцы́ е́му. Си́це глаголетъ Госпо́дь, отпусти́ лю́ди Моя да Ми помо́лятъся.
2
Аще ли не отпу́стиши, се́ А́зъ побїю́ предѣ́лы твоя вся́ жа́бами,
3
и се́ изве́ржетъ рѣка жа́бы, і и́злѣзъше вънїидутъ въ домы́ твоя и въ клѣти о́дръ твои́хъ, и въ посте́ля твоя́, и в домы́ рабо́въ и людїи твои́хъ, и въ тѣ́ста твоя, и въ пе́щи твоя,
4
и на́ тя, и на мужа твоя, и на́ люди твоя възлѣзутъ жабы.
5
И рече Госпо́дь къ Мои́сїю. Рцы́ Ааро́ну брату твое́му. Простри руку твою, и же́злъ твои на рѣки, и на исто́чники и на де́бри. І изждени́ жа́бы на́ землю Египетъскую.
6
Прострѣтъ же Ааро́нъ ру́ку на́ воды еги́петъскїя, і изгна жа́бы, і излѣзо́ша жа́бы на́ землю Еги́петъскую, и покры́ша всю зе́млю Еги́петъскую.
7
Сътвори́ша же си́це и вълхвы Еги́петъстїи, вълхвова́нїемъ свои́мъ, и́згна́ша жа́бы на́ землю Еги́петъскую.
8
Призва́ же фараонъ Мои́сїя і Ааро́на, и рече и́ма. Моли́те Господа за мя, да отжене́тъ отъ мене́ жа́бы, и отъ людїи мои́хъ, и отпущу́ лю́ди, да тре́бу Господу положа́тъ.
9
Рече же Мои́сїи къ фарао́ну. Завѣща́и съ мно́ю къгда́ молю́ за́ тя, и за рабы́ твоя́, и за́ люди твоя́, да поги́бнутъ жа́бы отъ тебе́, и отъ людїи твоихъ, и отъ домо́въ вашихъ. Но то́чїю въ рѣцѣ да оста́нутъ.
10
Се́й же рече у́тро и рече я́ко ты глаголеши бу́ди, но́ да увѣ́си я́ко нѣ́сть и́но́го развѣ Господа.
11
И отженутся жа́бы отъ тебе́, и отъ домо́въ вашихъ, и отъ се́лъ, и отъ рабо́въ твои́хъ, и отъ людїи твоихъ, то́чїю в рѣцѣ да оста́нутъ.
12
І изы́де Мои́сїи і Ааронъ отъ фарао́на. И възопи́ Мои́сїи къ Господу, о зарече́нїи жа́бъ, я́коже съвѣща́ съ фарао́номъ.
13
Сътвори́ же Госпо́дь, я́коже рече Мои́сїи, і изъмро́ша жа́бы отъ домо́въ и́хъ, и отъ се́лъ ихъ, и отъ ни́въ и́хъ,
14
и събра́ша я́ въ стоги́ и стоги́. И въсмердѣ́ся земля́.
15
Ви́дѣвъ же фараонъ я́ко бы́сть поко́и, ожесточа́ же сердце его, и не послуша ею́, я́коже ре́клъ Госпо́дь.
16
И рече Госпо́дь къ Мои́сїю, рцы́ Ааро́ну простри́ руко́ю же́злъ твои, и уда́ри в персть земну́ю, и да бу́дутъ скни́пы въ человѣ́цѣхъ, и въ ско́тѣхъ, и на фарао́нѣ и до́му его и рабо́хъ его, и ве́сь пѣсокъ земны́и ста́нетъ скни́пами въ все́и земли́ Египтъстѣи,
17
и просте́ръ Ааро́нъ руко́ю же́злъ и уда́ри в персть земны́и, и бы́сть скни́пы въ человѣ́цѣхъ въ ско́тѣхъ, и на вся́комъ пѣску земно́мъ бы́сть скни́пы, въ все́и земли́ Египетъстѣи.
18
И твори́ша та́кожде вълсви́ вълхвова́нїемъ свои́мъ и́звести́ скни́пы и не възмого́ша. И бы́ша скни́пы въ человѣ́цѣхъ и скотѣхъ.
19
И рѣша волъсвы фарао́ну пръстъ Божїи се́ е́сть. Ожесточа́ же сердце фарао́ново, и не послуша ихъ, я́коже и́мъ бѣ́ ре́клъ Госпо́дь.
20
И рече Госпо́дь къ Мои́сїю, въста́въ заутра, ста́ни предъ фарао́номъ, се бо́ о́нъ изы́детъ на́ воды, и речеши е́му,
21
си́це глаголетъ Госпо́дь. Отпусти́ лю́ди Моа да ми́ помо́лятся въ пусты́ни. Аще ли не отпу́стиши людїи Моихъ, се Азъ пущу на́ тя и на рабы́ твоа́, и на́ люди твоя́, и на домы́ ваша пе́сїя мухи, и напо́лънятся домо́ве Египетъстїи пе́сїихъ мухъ, и в земли́ на не́иже суть.
22
И сътворю в то́и день дивну зе́млю Гесе́мску, на не́иже людїе Мои́ ста́ша, на не́иже ту не бу́детъ пе́сїя мухи. И да увѣси, я́ко Азъ госпо́дьствуя все́и земли́.
23
И положу разлу́ченїе между́ людьми Мои́ми, и людьми твои́ми. Въ утрѣи же да бу́детъ зна́менїе се́ на земли́.
24
Сътвори́ же Госпо́дь та́ко и прїидо́ша пе́сїа мухи мно́гы въ домы́ фарао́новы, и въ домы́ рабо́въ его, и въ всю́ зе́млю Египетъску, и погы́бе земля́ отъ пе́сїя мухи.
25
Възва́ же фараонъ Мои́сїя і Ааро́на, глаголя. По́идѣте, положи́те требу Господу Богу ва́шему в то́и земли́.
26
Рече же Мои́сїи не мо́жетъ се́ тако быти, хулно бо се́ Египтяномъ, не положимъ требу Господу Богу нашему. Аще бо́ положи́мъ тре́бу по хуле́нїю еги́петъску, предъ ними, каменїемъ побию́тъ ны.
27
Но три дни́и путь шедъше въ пусты́ню, положи́мъ тре́бу Господу Богу нашему, я́коже е́сть реклъ намъ.
28
И рече фараонъ, а́зъ отпущу вы, да положите тре́бу Господу Богу вашему въ пусты́ни. Но́ не дале́че ся протя́гнете ити́, моли́те же ся и за́ мя къ Господу.
29
Рече же Мои́сїи, та́ко а́зъ и́зъшедъ отъ тебе́, молю́ся за тя къ Богу, да отъи́дутъ пе́сїя мухи отъ фараона, и отъ муже́и, и отъ люде́и его утро. Но́ не приложи́ еще прельсти́ти насъ ктому́ не отпусти́ти людїи, и положи́ти требу Богу.
30
И́зшедъ же Мои́сїи отъ фарао́на, и помолися Богу.
31
Сътвори́ же Госпо́дь я́коже рече Мои́сїи, и отъгна́ пе́сїя мухи отъ фарао́на, и отъ рабо́въ его, и отъ людїи его, и не оста́ ни е́діна.
32
И отътягчи́ же сердце фараонъ в сїе время, и не хотѣ́ отпусти́ти лю́дїи.
.
.
.