Глава 7

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-19 09:58
Моисей демонстрирует фараону чудо с посохом. Бог обращает речную воду в кровь.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю глаголя. Се́ дахъ тя Бога фарао́ну. Братъ же тво́и Ааронъ, бу́детъ тебѣ прорoкъ.
2
Ты же глаголеши все́ ели́ко ти заповѣ́дахъ. Ааронъ же братъ тво́и, да глаголетъ къ фарао́ну, да отъпуститъ сыны Ізраилевы отъ земля́ е́го.
3
Азъ же ожещу́ сердце фарао́ну, и́ умно́жу зна́менїя и чюдеса́ Моя́ въ земли́ Еги́петъстѣи.
4
И́ не послуша́етъ васъ фараонъ, и́ възложю́ ру́ку Мою на Египетъ, і и́зведу́ съ си́лою Мое́ю лю́ди Моя, сыны Ізраилевы отъ земля́ Еги́петъскїя, съ отмще́нїемъ вели́кимъ.
5
И́ увѣ́дятъ вси́ египтяне я́ко А́зъ е́смь Госпо́дь простира́я руку на Египетъ, изводя́ сыны Ізраилевы отъ среды́ и́хъ.
6
Сътвори́ста же Моисїи, і Ааро́нъ, я́коже заповѣда и́мъ Госпо́дь.
7
Моисїи же бѣ́ тогда́, 80, лѣтъ, Ааро́нъ, 83, лѣтъ, егда́ глаго́ласта къ фарао́ну.
8
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю і Ааро́ну глаголя,
9
а́ще рече́тъ фараонъ къ ва́мъ глаголя, покажи́те намъ зна́менїе и́ли чю́до, и́ рече́ши брату твое́му Ааро́ну, възми́ же́злъ и́ пове́рзи предъ фарао́номъ, и́ предъ мужми́ е́го, и́ будетъ змїи.
10
Внїидо́ста же Моисїи і Ааронъ предъ фарао́на и́ предъ мужи́ его, и́ сътвори́ста та́ко я́коже заповѣда и́ма Госпо́дь. Пове́рже Ааро́нъ жезлъ предъ фарао́номъ, и́ предъ мужми́ его, и́ бысть змїи.
11
Съзва́ же фараонъ вся́ мудреца Египетъскїя, и́ влъхвы́. Сътвори́ша же влъхвы Египетъстїи, чарова́нїемъ свои́мъ такожде,
12
и́ поверго́ша кождо жезлъ свои, и́ быша зми́еве. И пожре́ же́злъ Ааро́новъ онѣ́хъ жезлы́.
13
И́ укрѣпи́ сердце фараонъ, да не послушаетъ и́хъ, я́коже глаго́ла и́ма Госпо́дь.
14
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю, отягчи́ся сердце фарао́ну и́ не хо́щетъ отпусти́ти людїи,
15
иди́ къ фараону, зау́тра, се бо тои и́сходитъ на́ воды, бу́ди же срѣта́я е́го на́ брезѣ рѣчнѣмъ, и́ възми́ же́злъ въ ру́ку твою и́же бѣ́ и́спрове́рглъся въ змїю,
16
и́ рече́ши къ нему́. Господь Богъ еврѣ́искїи посла́ мя́ к тебѣ глаголя, отпусти́ лю́ди Моя, да Ми помо́лятся въ пустыни, ты же не послушалъ доселѣ.
17
Се́ глаголетъ Госпо́дь по сему́ увѣ́си, я́ко Азъ е́смь Госпо́дь. Се́ а́зъ уда́рю жезло́мъ, и́же в руцѣ моей въ во́ду рѣчну́ю, и́ спровержется въ кро́вь,
18
и́ ры́бы и́же в рѣцѣ и́змрутъ, и́ въсмерди́тся рѣка, и́ не възмо́гутъ египтяне пи́ти воды́ отъ рѣки́.
19
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю. Рцы Ааро́ну брату твое́му. Възми́ жезлъ твои и́ простри́ ру́ку твою на́ воды Египетъскїя, и́ на рѣ́ки ихъ, и́ на вся́ кла́дязя и́хъ, и́ на де́бри ихъ, и́ на вся́ во́ды питїя и́хъ, и́ да будутъ въ кро́вь, по все́и земли́ Еги́петъстѣи въ съсу́дѣхъ древяныхъ и́ ка́менныхъ.
20
Сътвори́ста же тако Моисїи, і Ааро́нъ, я́коже повелѣ и́ма Госпо́дь. Възе́мъ же Ааро́нъ жезлъ свои, и́ уда́ри въ во́ду рѣчну́ю предъ фараономъ, и́ предъ всѣми людми е́го, и́спрове́рже всю во́ду рѣчну́ю въ кро́вь,
21
и́ ры́бы я́же быша в рѣцѣ и́змро́ша. И́ въсмердѣ́ся рѣка́, и́ не можа́ху египтяне пити воды отъ рѣки́. И бяше кро́вь, по все́и земли́ Еги́петъстѣи.
22
Сътвори́ша же и́ волхвы́ Еги́петъстїи волхвова́нїемъ свои́мъ та́кожде. И́ ожестѣ сердце фарао́ну, и́ не послушаше и́хъ, я́коже и́мъ ре́клъ Госпо́дь.
23
Обратив же ся фараонъ, и́ прїиде въ до́мъ свои, не положи́ себѣ сего́ въ умѣ.
24
Ископа́ша же вси́ египтяне по́ брегу рѣки́ да пїютъ, не можа́ше бо воды́ рѣчны́я пити.
25
И сконча́ся се́дмь днїи по ударе́нїи Господни в рѣку.
.
.
.