Глава 6

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-19 09:54
Обетование Бога израильскому народу об освобождении и введении в землю, обещанную Аврааму. Перечень начальников Израиля.
1
Възвра́ти же ся Моисїи къ Господу, и́ рече. Молю́ Ти ся Го́споди, почто́ вреди́ лю́ди сїя,
2
въску́ю же мя́ посла́. Отнели́же бо въхожду́ къ фарао́ну, глаго́лати́ ` Твои́мъ и́менемъ, о́нъже вреди́ лю́ди Твоя́, и́' не и́зба́ви людїи Твои́хъ.
3
Рече же Госпо́дь къ Моисїю, се́ у́зриши что́ сътворю́ фарао́ну, рукою бо крѣ́пкою и́спусти́тъ и́хъ, и́ мы́шцею высо́кою и́зжене́тъ я́ отъ земли́ свое́я.
4
Глаго́ла же Госпо́дь къ Моисїю, и́ рече е́му. А́зъ Госпо́дь
5
явле́ися Авраа́му, і Исаа́ку, Іа́кову, Богъ сы́и и́хъ, и́мя же Ми Госпо́дь, сего́ не яви́хъ и́мъ.
6
Поста́вихъ же завѣтъ Мои к ни́мъ, я́ко да́ти и́мъ зе́млю Ханаа́ньску, зе́млю пришествїа и́хъ на не́иже обита́ху.
7
Азъ же услы́шахъ стена́нїе сыновъ Ізраилевыхъ, и́мже египтяне порабо́тиша и́хъ. И́ помянухъ завѣтъ Мои,
8
иди́ и́ рцы́ сыномъ Ізраилевымъ глаголя. Азъ Госпо́дь Богъ изведу́ васъ отъ наси́лїя Египетъска, і изба́влю васъ отъ рабо́ты и́хъ, и́ отъиму́ васъ мы́шцею высо́кою, и́ судо́мъ вели́кимъ,
9
и́ прїиму́ вы себѣ въ лю́ди, и́ бу́ду вамъ Богъ, и́ вразумѣ́ете я́ко Азъ е́смь Госпо́дь Богъ вашъ, и́зведы́и васъ отъ земля́ Египетъски, и́ отъ наси́лїя Еги́петъска.
10
И́ въведу́ васъ въ зе́млю на ню́же прострохъ ру́ку Мою да́ти ю́ Авраа́му, Ісаа́ку, Іа́кову, и́ да́мъ ю́ вамъ въ прича́стїе. А́зъ Госпо́дь.
11
Глаго́ла же Моисїи тако сыномъ Ізраилевымъ, и́ не послуша́ша Моисїя наси́лїя ради душъ и́ рабо́тъ жесто́кихъ.
12
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю глаголя
13
въни́ди и́ глаго́ли къ фарао́ну царю Египетъскому да и́спу́ститъ сыны Ізраилевы отъ земля́ свое́я.
14
Рече же Моисїи предъ Господомъ глаголя, се́ сы́нове Ізраилевы не послуша́ша мене́, да како послушати фарао́ну мене́, а́зъ же не умиле́нъ е́смь.
15
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю, и́ Ааро́ну, и́дѣте и́ завѣща́ите, къ фарао́ну царю Египетъскому, да отъпу́ститъ сыны Ізраилевы отъ земля́ Еги́петъскїя.
16
Сїя же старѣ́ишины до́му роду и́хъ, сы́нове Руви́мовы, первенца́ Ізраилева, Ено́хъ, и́ Фалу́съ, Асро́нъ, и́ Ха́рми, се племя́ Руви́мово.
17
Сы́нове же Симеоновы, Емуи́лъ, и́ Ами́нъ, и́ Ао́дъ, и́ Ахи́нъ, и́ Саа́ръ, и́ Сау́лъ, и́же отъ Финисиня. Сїи рожденїа сыновъ Симеоновыхъ.
18
Си и́мена сыновъ Левїиныхъ по съро́дъству и́хъ, Гирсо́нъ, Каа́фъ, и́ Мера́ри. Лѣтъ же житїя Левїи́на, 137.
19
Си́ же сы́нове Гирсо́ни, Лове́ни, и́ Семе́ни. Си́ до́мове рожденїя и́хъ.
20
Сы́нове же Каа́фовы, Амвра́мъ, и́ Саа́ръ, и́ Хевронъ, и́ Оезїи́ль. Лѣтъ же житїя Каа́фова, 130.
21
Сы́нове же Мера́ри, Моолѣ, и́ Ому́си. Си́ до́мове отъ рожденїя левїи́на, по съродству ихъ.
22
Поя́тъ же Амвра́мъ, Иохаве́фъ дще́рь брата отца свое́го, себѣ въ жену́. Роди же е́му Ааро́на, и́ Моисїя, и́ Марїя́мъ сестру́ и́хъ. Лѣтъ же житїа Амвра́мова, 137.
23
Сы́нове же Исаа́ровы, Ко́ре, Нефе́къ, и́ Зе́хри.
24
Сы́нове же Іое́зїи́ловы, Мисаилъ, Елисафанъ, Сегри.
25
Поя́тъ же Ааронъ, Елисавефъ, дщерь Аминада́вову, сестру́ Нассо́нову, себѣ в жену́. Породи́ же е́му, Надамъ, и́ Авиу́да, и́ Елиаза́ра, Иофама́ръ.
26
Сы́нове же Коре́овы, Аси́ръ, и́ Елка́на, и́ Авааса́ръ. Си́ рожде́нїя Коре́ова.
27
Елиаза́ръ, сынъ Ааро́новъ, поя́тъ дще́рь, Фути́на, себѣ въ жену́. Породи́ же е́му Финее́са. Сїи старѣ́ишинъства леви́тъска по съро́дству и́хъ.
28
Се́ Ааро́нъ, и́ Моисїи, и́ма же рече Богъ, извести́ сыны Ізраилевы, отъ Египта въ крѣ́пости и́хъ.
29
Си суть я́же глаго́ласта къ фарао́ну царю Египетъскому, я́ко извести́ сыны Ізраилевы отъ земля́ Египетъскїя. Се́ Моисїи і Ааро́нъ,
30
вънъже день глаго́ла Госпо́дь къ Моисїю въ земли́ Египетъстѣи.
31
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю глаголя, А́зъ Госпо́дь, глаго́ли къ фарао́ну царю еги́петскому, еликоже А́зъ глаголю к тебѣ.
32
Рече же Моисїи предъ Господомъ, се́ а́зъ худорѣ́чивъ е́смь да ка́ко послушати мене и́мать фараонъ.
.
.
.