Глава 5

Автор: Максим Чернятевич Опубликовано: 2013-12-19 09:55
Моисей и Аарон требуют у фараона отпустить народ. Утяжеление египетских притеснений и ропот израильтян на Моисея.
1
По се́м же въни́де Моисїи, і Ааро́нъ, къ фарао́ну, и́ реко́ста е́му. Си́це глаголетъ Госпо́дь Богъ Ізраилевъ. Отпусти́ лю́ди Моя, да тре́бу положатъ Ми́ въ пусты́ни.
2
Рече же фараонъ Кто́ То́и е́сть Егоже а́зъ послушаю гла́са, я́ко отпусти́ти и́мамъ сыны Ізраилевы, не вѣмъ Господа Ізраиля не отпущу.
3
Рекоста е́му, Богъ евре́искїи, повелѣ намъ, да и́демъ путемъ три дни́и въ пустыню, и́ положи́мъ тре́бу Господу Богу нашему, да не когда́ случится на́мъ смертоно́сїе и́ли ра́ть.
4
Рече же и́ма царь еги́петскїи, въскую ми́, Моисїи, і Ааро́нъ, обраща́ета лю́ди моя отъ дѣлъ и́хъ, и́дѣта же кождо ва́съ на дѣло свое.
5
И́ рече фараонъ, се́ нынѣ умно́жишася лю́дїе сїи на земли́, не полегчи́мъ и́мъ дѣлесы́.
6
Заповѣда же приста́вникомъ дѣлесъ лю́дъскыхъ и́ кни́гочїамъ глаголя.
7
Отсе́лѣ не мози́те дая́ти плѣ́въ лю́демъ къ зда́нїю пли́нъфомъ я́коже вчера́ и́ тре́тїего дние и́ нынѣ. Но́ сами шедъше да събира́ютъ плѣ́вы,
8
и́ заро́къ зда́нїя плинъфе́ннаго я́же сътворя́тъ, да творятъ вся́ дни́и. Приложи́те, а́ не уемли́те ничто́же, празныя бо́ дѣютъ, и́ сего ради глаголютъ да и́демъ и́ положимъ требу Богу нашему.
9
Отягчи́те дѣ́ла людемъ симъ, да ся и́ми пекутъ, и́ не помы́слятъ мы́сльми свои́ми суесло́вїя.
10
Тща́ху же ся приста́вницы, и́ кни́гочїя, и́ глаго́лаху людемъ рекуще. Се глаголетъ фараонъ, отселѣ не дамъ вамъ плѣвъ
11
но шедше са́ми себѣ събира́ите плѣвы, и́деже обря́щете. И заро́къ зда́нїя да дае́те, не уиметъ бо́ ся отъ завѣта ва́шего, ни ма́ложе.
12
И́ разыдо́шася вси́ лю́дїе по все́и земли́ Египетъстѣи, да съберутъ тро́стїе на плѣвы.
13
Приста́вницы же нужда́ху и́хъ, глаголюще, скончева́ите дѣла ваша заро́чнаа на вся́къ день я́коже и́ е́гда́ плѣвы дая́хомъ вамъ.
14
И́ дая́ше же раны кни́гочїя наро́ду сыновъ Ізраилевыхъ, и́же бѣша приста́вленїи и́хъ отъ преста́вникъ фараоновыхъ глаголюще, почто́ не сконча́сте, заро́ка вашего пли́нфеннаго я́коже вчера́ и́ третїего дние та́коже и́ днесь.
15
Въшедше же кни́гочїя сыновъ Ізраилевъ, възопи́ша ко фарао́ну глаголюще, почто́ тако твори́ши рабо́мъ твои́мъ
16
плевелъ не дадя́тъ рабомъ твои́мъ веля́т же намъ пли́нфы твори́ти. Се же раби́ твои́ му́чими суть, кри́вду твори́ши людемъ свои́мъ.
17
И́ рече и́мъ я́коже пра́здныя дѣе́те пра́здныя и́ глаголете, и́ сего ради глаголете, я́ко да и́демъ и́ положи́мъ тре́бу Богу нашему.
18
Нынѣ убо дѣ́лаите шедше, а́ плѣвъ не дамъ вамъ, заро́к же зда́нїя плинфе́ннаго да дае́те.
19
Видя́ху же кни́гочїя сыновъ Ізраилевыхъ себе быти въ злѣ́, глаголюще не съста́нется плинфъ заро́ка дни́и.
20
Стрѣто́ста же и́хъ Моисїи, і Ааронъ и́дуща отъ фарао́на,
21
и́ рѣша и́ма, ви́ждь вамъ Богъ, и́ суди́ ва́ма, я́ко огнуси́сте насъ предъ фарао́номъ, и́ предъ мужми́ е́го, дати ме́чъ въ руцѣ уби́ти насъ.
.
.
.