Глава 4

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-15 22:51
Знамения, данные Богом Моисею для убеждения египтян. Бог дает Моисею Аарона в помощники. Моисей отправляется с семьей в Египет. Встреча Моисея с Господом и обрезание сына Сепфоры. Встреча Моисея с Аароном и израильским народом.
1
Отвѣща́въ Моисїи и́ рече, а́ще ли́ не увѣ́руют ми, ни́ послушаютъ гла́са моего, рекутъ бо́ я́ко нѣсть Богъ, яви́лъ ми ся что́ реку к нимъ.
2
И́ рече к нему́ Госпо́дь, что́ есть въ руцѣ твое́й, сей же рече же́злъ.
3
И́ рече е́му повръзи е́го на́ землю, и́ верже и́ на зе́млю, и́ бысть змїи, и́ отбѣже Моисїи отъ него.
4
И́ рече Госпо́дь къ Мои́сїю, простри́ руку, і ими и́ за хво́стъ, и́ простре́ Моисїи руку и́ я́ть е́го и́ бысть па́кы жезлъ в руцѣ́ е́го.
5
И́ рече е́му, да увѣруютъ ти́, я́ко я́вилъ ти Ся е́сть Госпо́дь Богъ отѣ́цъ твоихъ Богъ Авраа́мовъ, Богъ Ісаа́ковъ, Богъ Іа́ковль.
6
Рече же е́му Госпо́дь паки. Вложи́ руку твою въ ня́дра твоа, и́ вложи́ руку свою въ ня́дра своя́, і и́зятъ еа́ отъ ня́дръ свои́хъ, и́ бысть рука́ е́го прокаже́нна и́ бѣла я́ко снѣгъ.
7
И́ рече па́ки е́му Госпо́дь, вложи́ руку твою въ ня́дра твоя, и́ вложи́лъ руку свою въ ня́дра своя́, і и́зя́ть ю́ отъ ня́дръ свои́хъ, и́ бы́сть пакы румя́нїа е́му пло́ти свое́я.
8
І а́ще убо не увѣруютъ ти́ и́ не послушаютъ гла́са чюда пръваго, то́ вѣруютъ гла́су чюда вто́раго.
9
А́ще не вѣруютъ ти́, си́ма двѣма́ чю́дома, ни́ послушаютъ гла́са твое́го, да възмеши отъ воды́ рѣчны́я, и́ пролие́ши на́ сухо, и́ будетъ вода́ юже възмеши отъ рѣки́ кро́вїю, на́ сусѣ.
10
Рече же Моисїи къ Господу, молю́ ти ся Го́споди, я́ко нѣсмь рѣчи́стъ отъ вчера́шняго и́ третїаго дние ни́ понели́же начатъ глаго́лати рабу́ твоему худогла́сенъ, и́ косноя́зы́ченъ а́зъ е́смь.
11
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю кто́ дасть уста́ человѣ́ку, кто́ ли сътвори́лъ е́сть нѣма и́ глу́ха, и́ слѣпа, и́ ви́дяща. Не А́зъ ли, Госпо́дь Богъ.
12
Иди нынѣ, А́зъ бо́ отъверзу уста́ тво́я, и́ устро́ю тя, е́же ти будетъ глаго́лати.
13
Рече же Моисїи, молю́ Ти ся Го́споди, и́збери́ могуща и́ного е́гоже по́слеши.
14
И́ разгнѣ́вася я́ростїю Госпо́дь на Моисїя, и́ рече. Нѣсть ли се́ братъ твой Ааро́нъ леви́тинъ, вѣмъ бо я́ко глаголя възглаголетъ. Се же се́и изы́детъ проти́ву тебѣ, и́ узрѣвъ тя́ възра́дуется въ себѣ́.
15
И рече́ши е́му, и́ въдаси́ е́му словеса́ Моя въ уста́ е́го. Азъ же отвръзу уста́ твоа, и́ уста́ е́го, и́ устро́ю вамъ е́же и́мате твори́ти.
16
Се́и же глаголетъ отъ тебе къ лю́демъ, и́ се́и же убо да будетъ уста́ твоя ты́ же буди е́му въ Бога.
17
И́ же́злъ се́и испрове́ргїися въ змїю́, възми́, въ руку твою, си́мъ бо́ сътвори́ши чюдеса́.
18
Иде же Мои́сїи, и́ възвратися къ Іофо́ру те́стю своему, и́ рече и́ду възвращуся къ бра́тїи своей е́же суть въ Египтѣ, да ви́жду, еще́ ли живи. Рече же Іофо́ръ къ Моисїю, иди́ здра́въ.
19
По днех же оныхъ мно́гихъ, умре царь еги́петскїи. И́ рече Госпо́дь къ Моисїю въ земли́ Мадїа́мстѣи, ходи́, і иди́ пакы въ Еги́петъ, измро́ша бо́ вси́ и́щущеи душа твоеа.
20
Поя́т же Моисїи жену́ свою́, и́ отроча́та и́ всади́ и́ на осля́та, и́ обрати́ся въ Египетъ. И́ взя́тъ Моисїи же́злъ и́же и́мѣ отъ Бога в руку своею.
21
Рече же Госпо́дь къ Моисїю, и́дущу тебѣ, и́ възвраща́ющуся въ Египетъ, смотри всѣхъ чюде́съ яже да́хъ въ руцѣ твои́, да сътвори́шї я́ предъ фарао́номъ. А́зъ же ожещу́ сердце е́го, я́ко не и́спусти́ти людїи.
22
Ты́ же глаголеши фарао́ну, си́це глаголетъ Господь Богъ евре́искїи, и́ сынъ мои прьвенецъ Ізраиль,
23
рѣх же тебѣ отпусти́ лю́ди Моя да Ми́ требу положа́тъ, не хо́щеши ли отпусти́ти и́хъ, блюди́ се́ А́зъ убїю́ прьвене́цъ сынъ твой.
24
Бысть же на пути́, на стану́, срѣте и́ а́нгелъ Госпо́день, и́ска́ше е́го убити
25
и́ въземши Семфо́ра, камень несѣко́мъ и́зощренъ. И́ обрѣ́за коне́чьную плоть, сы́на своего. И́ припадши к нога́мъ и́ рече, бысть кро́вь обрѣзанїя сы́на мое́го.
26
Рече же Госпо́дь къ Ааро́ну изы́ди противу Моисїю въ пусты́ню, і и́де.
27
И́ срѣте и́ въ горѣ́ Божїи и́ цѣловастася о́ба.
28
И́ повѣда Моисїи Ааро́ну вся́ словеса́ Господня я́же посла́ и́ вся́ чюдеса́ я́же заповѣда е́му.
29
Шедше же Моисїи і Ааро́нъ, събра́ста вся́ ста́рца сыновъ Ізраилевыхъ.
30
И́ глаго́ла и́мъ Ааро́нъ вся́ словеса сїя я́же глаго́ла Госпо́дь Моисїови, и́ сътвори́ чюдеса́ предъ всѣми людми́.
31
И́ вѣ́роваша и́мъ лю́дїе, и́ възра́довашася, я́ко посѣти́ Богъ сыны Ізраилевы, і я́ко призрѣ́ на и́хъ скорбѣнїе, и́ преклони́шася лю́дїе, поклони́шася.
.
.
.