Глава 3

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-12 23:29
Явление Бога Моисею в купине. Повеление вывести израильтян из Египта.
1
Моисїи же бя́ше, пасы́и овца Іофора те́стя свое́го, священника Мадїамъска, и́ гнаше о́вца въ пусты́ню. И́ прїиде въ го́ру Божїю Хоривъ.
2
Яви́ же ся е́му а́нгелъ Господень въ пла́мени огньнѣи и́съ купи́ны, и́ ви́дѣ я́ко купи́на горя́ше огнемъ, и́ не съгара́ше.
3
Рече же Моисїи мимошедъ и́ ви́жду что́ видѣнїе вели́кое се́, я́ко не съгара́ше купи́на.
4
И́ е́гда́ видѣ Госпо́дь я́ко приступа́етъ ви́дѣти, и́ възва́ е́го Госпо́дь и́съ купи́ны глаголя. Моисїи, Моисїи, о́н же рече се́ а́зъ Го́споди.
5
Рече же Госпо́дь не приближа́ися сѣмо, иззу́и сапоги́ отъ ногъ твои́хъ, мѣсто бо́, на не́мже ты стои́ши земля́ свята есть.
6
И́ рече е́му, Азъ е́смь Богъ отца тво- е́го, Богъ Авраа́мовъ, Богъ Ісааковъ, Богъ Іа́ковль. Отвратилъ же лице свое́ Моисїи, не смѣа́ше бо́ възрѣти предъ Бога.
7
И́ рече Госпо́дь къ Моисїю, ви́дя ви́дѣхъ бѣду, людїи Мои́хъ и́же въ Египтѣ, и́ во́пль и́хъ услы́шахъ отъ дѣ́лъ настоа́тель. И́ ви́дѣхъ болѣзни и́хъ,
8
и́ сънидо́хъ и́зяти и́хъ отъ руку е́гипетску, і извести́ я́ изъ земля́ тоя́, и́ въвести́ и́хъ въ зе́млю бла́гу и́ мно́гу, въ зе́млю кипя́щу мле́комъ и́ медомъ. Въ мѣсто ханане́иско, и́ хетфе́иско, и а́морре́иско, и́ ферезе́иско, и́ гергесе́нско, и́ е́вусеиско.
9
Нынѣ бо во́пль сыновъ Ізраилевыхъ прїиде къ Мнѣ́, и́ А́зъ ви́дѣхъ тугу́ и́хъ, и́же египтяне стужа́ютъ и́мъ.
10
Ты же ходи́ да тя́ послю́ къ фарао́ну царю египетъскому, да и́зведе́ши лю́ди моа, сыны Ізраилевы, отъ земля́ еги́петъскы.
11
Рече же Моисїи къ Богу, кто́ е́смь а́зъ, я́ко да иду́ къ фарао́ну царю еги́петскому, да и́зведу сыны Ізраилевы, отъ земля́ еги́петскы.
12
И́ рече Богъ къ Моисїю глаголя буду с тобо́ю, се же ти́ зна́менїе, я́ко А́з тя́ посыла́ю, и́звести лю́ди Моа́, и́зъ Египта, да́ ся помо́лятъ Богу въ горѣ се́й.
13
Рече же Моисїи, къ Богу, се́ а́зъ и́ду́ къ сыномъ Ізраилевымъ, и́ реку к ни́мъ. Богъ отѣ́цъ на́шихъ посла́ мя́ къ ва́мъ. А́ще же въпра́шати начнуть мя́, ка́ко Ему е́сть и́мя, и́ что́ отъвѣща́ю къ ни́мъ.
14
И́ рече Богъ къ Моисїю Азъ е́смь е́же е́смь, и́ рече та́ко глаго́ли сыномъ Ізраилевымъ Сый мя́ посла́ къ вамъ Богъ.
15
И́ рече паки Богъ Моисїю, тако глаго́ли сыномъ Ізраилевымъ. Госпо́дь Богъ отѣцъ на́шихъ Богъ, Авраа́мовъ, Богъ Ісаа́ковъ, Богъ Іа́ковль посла́ мя́ къ ва́мъ. Се́ ми́ и́мя вѣ́чное и́ па́мять отъ рода въ родъ.
16
Пришедши же събери́ ста́рца сыновъ Ізраилевъ, и́ рцы́ къ нимъ. Господь Богъ отѣ́цъ на́шихъ я́ви ми Ся, Богъ Авраа́мовъ, Богъ Ісаа́ковъ, Богъ Іа́ковль, глаголя. Присѣще́нї- емъ, присѣти́хъ ва́съ, и́ ели́ко случи́ся вамъ въ Египтѣ,
17
и́ рече и́зведу́ вы отъ земля́ и́ отъ работы египетъскїя въ зе́млю ханане́иску и́ хетфе́иску, и́ еве́иску, і а́морре́иску, и́ ферезе́иску, и́ гергесе́иску, и́ евусе́иску, въ зе́млю кипя́щу мле́комъ и́ ме́домъ,
18
и́ послушаютъ гласа твое́го. И́ вни́деши ты, и́ старѣ́ишины Ізраилевы къ фарао́ну царю еги́петскому, глаголеши же къ нему́. Господь Богъ евре́искїи възва́ насъ и́ да и́демъ путе́мъ три́ дни́и въ пусты́ню, и́ положи́мъ тре́бу Господу Богу нашему.
19
Азъ же вѣмъ я́ко не отпу́ститъ васъ фараонъ царь еги́петскїи ити́, дондеже руко́ю крѣ́пкою,
20
и́ просте́ръ руку Свою́ погублю́ египтяны, всѣми чюдесы́ Мои́ми я́же сътворю́ в нихъ. По се́м же отъпусти́тъ вы,
21
и́ дамъ благодать лю́демъ си́мъ предъ е́ги́птяны. Егда же отхо́дите не отходи́те тще́.
22
Но́ да и́спро́ситъ жена отъ сусѣды, съсуды сре́брены и́ зла́ты, и́ ри́зы и́ украси́те сыны ва́ша, и́ дщери ва́ша, и́ прелести́те египтяны.
.
.
.