Глава 2

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-12 23:25
Мать оставляет Моисея в корзинке среди тростника. Обнаружение Моисея дочерью фараона. Убийство Моисеем египтянина и его побег в Мадиам. Женитьба Моисея на Сепфоре и рождение у него сыновей.
1
Бя́ше же едінъ отъ колѣ́на Левїина, и́же поя́тъ отъ дще́рїи Левїиныхъ. І и́мѣ ю́,
2
и зача́тъ въ чревѣ, и́ роди́ мужескыи полъ. Видѣвше же е́го добра́ и́ лѣ́па, и́ кры́ша е́го три́ мѣсяцы.
3
Егда же не можа́ху укры́ти е́го, и́ взя́тъ мати е́го, ковче́жецъ си́товыи и́ посмоли и́ клїемъ и́ смоло́ю, и́ вложи́ отроча́ во́нь, и́ положи́ е́го в луцѣ, при бре́гу рѣки́.
4
Блюдя́ше же сестра́ е́го издале́ча да ви́дитъ что́ бу́детъ е́му.
5
И́зыде же тогда́ дще́рь фарао́нова, изъмы́тися в рѣцѣ, и́ рабы́ня ея́. И́ хожда́ху по́ брегу рѣки́, узрѣ́вши же ковчежецъ в луцѣ, посла рабы́ню и́ взя́тъ и́,
6
и́ отвръзши видѣ отроча́ пла́чющеся въ ковчежцѣ, и́ пощади́ е́ дще́рь фараоня, и́ рече. Отъ дѣте́и еврѣи́скыхъ е́сть се́.
7
И́ рече сестра е́го дще́ри фарао́новѣ, хо́щеши ли призову́ ти́ жену́ дои́лицу отъ еврѣи, и́ въздои́тъ и́ въско́рмитъ ти́ отроча́.
8
И́ рече е́и дще́рь фарао́нова, и́ди́. Шедши же отрокови́ца призва́ матеръ отроча́те.
9
Рече же к не́и дще́рь фарао́нова, съблюди ми́ отроча сїе, и́ въздои́ ми́ е́, а́з же да́мъ ти мзду́ твою́. Взя́т же отроча́ жена́, и́ доа́ше его,
10
възмужавшу же отрочати, и́ въведе и́ къ дще́ри фарао́новѣ, и́ бысть е́й въ сы́на. И́ нарече и́мя ему Моисїи, глаго́лющи, я́ко отъ воды́ взя́хъ е́го.
11
Бысть же въ дни́и мно́гия оны́ егда́ вели́къ бывъ Моисїи, і изы́де же къ бра́тїамъ свои́мъ сыномъ Ізраилеввымъ, разумѣвъ же болѣ́знь ихъ, ви́дѣ человѣ́ка египтянина, бию́ща нѣ́коего еврѣа́нина отъ бра́тїа е́го сыновъ Ізраилевыхъ.
12
Озрѣ́в же ся та́мо, и́ са́мо, и́ не ви́дѣ никогоже, и́ уби́въ египтянина, и́ скры́ е́го в песцѣ́.
13
И́зшедъ же и́ въ вторы́и день, ви́дѣ два мужа еврѣа́ниня, пря́щася, и́ глаго́ла, къ оби́дящему, что́ ради ты бїе́ши и́скреняго.
14
Он же рече кто́ тя́ поста́ви кня́зя и́ судїю́ надъ нами, егда́ уби́ти мя́ ты́ хо́щеши, я́коже уби́ вчера́ египтянина, убоа́в же ся Моисїи и́ рече, а́ще си́це я́вле́нъ будетъ глаго́лъ сїи.
15
Услы́шав же фараонь рѣчь сїю́, и́ска́ша уби́ти Моисїя. Отъиде же Моисїи отъ лица́ фарао́нова, и́ въсели́ся въ земли́ Мадїа́мъстѣи. И́ е́гда же прише́дъ въ зе́млю Мадїа́мъскую, и́ сѣ́де при кла́дязи.
16
Священнику же Мадїа́мъскому бѣша, 7, дще́рїи пасуще о́вца отца свое́го, Иофо́ра.
17
И́ пришедше черпа́ху до́ндеже напо́лъниша коры́та, напои́ти о́вца отца свое́го Иофо́ра, пришедше же па́стырїе и́згна́ша я́. Въста́в же Моисїи изба́ви и́хъ, и́ налїа́ и́мъ, и́ напои́ овца и́хъ.
18
Прїидо́ша же къ Іофо́ру отцу свое́му, се́й же рече и́мъ, что́ я́ко ускори́сте прїити днесь.
19
Они же рекоша, человѣ́къ египтянинъ изба́ви насъ отъ па́стыреи, и́ начерпа́ намъ, и́ напои́ о́вца наша.
20
Сей же рече къ дще́ремъ свои́мъ, гдѣ е́сть онъ и́ въску́ю си́це оста́висте человѣ́ка, възовѣте убо е́го да я́сть хлѣбъ.
21
Въсели́ же ся Моисїи у человѣ́ка, и́ даде́ Семъфо́ру дще́рь свою́, Моисїю въ жену.
22
Заче́нши же въ утро́бѣ жена́ роди сы́на, и́ нарече и́мя е́му Моисїи, Гирсе́мъ глаголя, я́ко пришле́цъ е́смь азъ въ земли́ чужде́и. И́ па́ки заченъ породи́ другїи и́ нарече и́мя е́му Елие́зеръ глаголя, Богъ отца мое́го, помощникъ мнѣ, изба́ви мя и́з руки́ фарао́новы.
23
По дни́ех же мно́гыхъ тѣхъ, умрѣтъ царь египетскыи, и́ въстенаша сы́нове Ізраилевы отъ дѣлъ, и́ възопи́ша, и́ възы́де во́пль и́хъ къ Богу отъ работъ.
24
И́ услы́ша Богъ стена́нїе и́хъ. И́ помяну́ Богъ завѣтъ Свои, и́же къ Авраа́му, Ісаа́ку, Іа́кову.
25
И́ възрѣвъ Богъ на сыны Ізраилевы, и́ възвѣстися и́мъ.
.
.
.