Глава 13

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2014-01-08 23:13
Повеление Божье посвящать Ему каждого первенца. Установления о праздновании Пасхи. Моисей выносит из Египта кости Иосифа. Евреи располагаются станом в Ефаме. Предшествование Господа народу в облачном и огненном столпе.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю глаголя,
2
освяти́те Ми вся́къ первенецъ перворожде́ныи отверза́я бо́ утробу всю, въ сынохъ Ізраилевыхъ, отъ человѣ́ка до скота́, да будетъ Мнѣ.
3
Рече же Моисїи къ лю́демъ, по́мните день се́й, вънже исхо́дите отъ земля́ Еги́петскы, отъ дому рабо́тнаго. Руко́ю крѣпкою, изведе васъ Госпо́дь отту́ду. И не яди́те ква́сна,
4
поне́же въ днешнїи день исхо́дите въ мѣсяцъ жи́тъ новыхъ.
5
И будетъ егда́ въведет тя́ Госпо́дь Богъ твой, въ зе́млю Ханане́иску, и Хетъфе́иску, і Аморе́иску, і Еве́иску, і Евусе́иску, и Гергесе́иску, и Ферезе́иску, ею́ же кля́тся къ отцемъ твоимъ да́ти тебѣ зе́млю точа́щую мле́ко и ме́дъ, и сътвори́ши убо службу сїю сего месяца.
6
Шесть днїи да я́сте опрѣсноки, въ седмыи же день пра́зникъ Господу.
7
Опрѣсноки да я́сте се́дмь днїи, да ся не яви́тъ тебѣ ква́сно. И да не будетъ ква́съ въ всѣхъ предѣлехъ твои́хъ.
8
И повѣси сыну твоему въ день Господень глаголя, сего ради сътвори́лъ Госпо́дь Богъ мнѣ егда́ исхожда́хъ отъ Еги́пта.
9
И да будетъ тебѣ зна́менїе на руцѣ твое́и, и помина́нїе предъ очи́ма твои́ма. Яко да будетъ зако́нъ Госпо́день въ устѣхъ твои́хъ, руко́ю бо́ крѣпкою извелъ тя́ Госпо́дь изъ Египта.
10
И снабди́ши зако́нъ сей, въ время подо́бно, отъ дние до дние,
11
и будетъ егда́ въведетъ тя́ Госпо́дь Богъ твои въ зе́млю Ханане́иску, я́коже е́сть кля́лся отцемъ твои́мъ, и да́сть ю́ тебѣ,
12
отлучи́ши ве́сь отверза́ющъ утро́бу, мужескъ полъ Господу, ве́сь отверза́ющїи утро́бу, отъ ста́дъ и отъ ско́тъ твои́хъ, и ели́коже будетъ мужеска полу освятиши Господу.
13
Ве́сь отверза́а утро́бу о́слю, измѣни́ши овце́ю. Аще ли не измѣни́ши, то́ избавитъ и вся́къ первене́цъ человѣчь сыновъ твои́хъ да и́зба́виши.
14
Аще же въпраша́етъ тя́ сынъ твой по семъ глаголя, что́ се́ е́сть. То́ речеши къ нему́, я́ко руко́ю крѣпкою, изведе насъ Госпо́дь, отъ земля́ Еги́петски, отъ до́му работнаго.
15
Егда́ бо́ ожесточѣ фараонъ, не отпусти́ти насъ, изби́ Госпо́дь вся́ первенца́ в земли́ Еги́петстѣи, отъ первенца́ человѣча до первенца́ ско́тїя. Сего ради а́зъ поклада́ю требу Господу, весь отверза́аи утро́бу мужескъ полъ Господу да ве́сь первене́цъ сыновъ мои́хъ изба́влю.
16
И да будетъ въ знаменїе на руцѣ твое́и, и не осла́блено предъ очи́ма твои́ма. Руко́ю бо крѣпкою изведе́ насъ Госпо́дь и́зъ Египта.
17
Егда же отпусти́ фараонъ люди, не веде и́хъ Госпо́дь путе́мъ, земля́ Филистимъскїя, я́ко бли́зь бяше. Рече бо́ Госпо́дь, да не когда́ раска́ютъся лю́дїе ви́дѣвше ра́ть и възвратя́тся въ Еги́петъ.
18
И обведе́ Богъ лю́ди путемъ, въ пусты́ню къ Чрьмно́му морю. Пя́того же колѣна изыдо́ша сы́нове Ізраилевы отъ земля́ Египетъскїя.
19
И взя́ть Моисїи ко́сти Іо́сифовы съ собо́ю, кля́твою бо́ бѣ заклялъ Іо́сифъ сыны Ізраилевы глаголя, въ присѣще́нїи, и́мже посѣти́тъ васъ Госпо́дь Богъ, да изнесете отту́ду ко́сти моя съ собо́ю.
20
Въздвиго́ша же ся сы́нове Ізраилевы, отъ Сокъхо́фа, и ополчи́шася въ Офо́мѣ при пусты́ни.
21
Богъ же въжда́ше и́хъ въ день столпомъ, о́блачномъ, показа́ти и́мъ путь, но́щїю же столпомъ о́гненымъ свѣтити и́мъ.
22
И не оскудѣ сто́лпъ о́блачныи въ дние, и сто́лпъ о́гненыи но́щїю, предъ всѣми людми́.
.
.
.