Глава 12

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2014-01-08 23:10
Установление заклания агнца и празднования Пасхи. Господь поражает египетских первенцев. Исход Израиля из Египта.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю, і Ааро́ну, въ земли́ Еги́петъстѣи глаголя.
2
Месяцъ се́й вамъ нача́ло месяцемъ. Пръвыи бу́детъ вамъ въ месяцехъ лѣту.
3
Рцы́ къ всему́ со́нму сыновъ Ізраилевъ глаголя. Въ, 10, месяца сего да прїиметъ ко́ждо овча́ на до́мъ, въ отчество свое́, овча́ на до́мъ.
4
А́ще ли же ма́ло и́хъ е́сть въ дому́, я́ко не дово́лномъ быти на овча́, да прїиметъ съ собо́ю сусѣ́да бли́жнего своего, по числу́ душь, ко́ждо дово́лное себѣ, съчте́тъ,
5
на овча́ съверше́но, му́жеска полу непоро́чно и е́дінолѣтно, отъ а́гнецъ, и отъ ко́злищъ прїимѣте.
6
И да бу́детъ вамъ съблюде́но, даже до четвертаго на́десять дние месяца сего, и зако́лютъ то́, все мно́жество събо́ра сыновъ Ізраилевыхъ къ ве́черу.
7
И прїимутъ отъ кро́ви, и пома́жутъ на обою́ подво́ю и на пра́гъ, и въ домѣ́хъ, его́же сънѣ́дятъ в нихъ
8
сея́ но́щи мяса та пече́на огне́мъ. И опрѣ́снокъ съ желтяни́цею, сънѣдятъ.
9
И не сънѣ́сте отъ нихъ су́рово, ниже съваре́но въ водѣ́, но пече́но огне́мъ, съ главо́ю съ нога́ми, и съ утро́бою.
10
І не оста́вите отъ него́, ничто́же на зау́тръ. И ко́сти не съкруши́те отъ него́, въ у́трѣи же оста́нки сущая отъ него́ ра́но, огне́мъ съжже́те.
11
И та́ко я́сти бу́дете отъ него́, чресла́ ва́ша препоя́сана, и́ сапози́ ва́ши на ногахъ вашихъ, и жезлы́ ва́ши въ рука́хъ вашихъ. И сънѣ́сте съ тща́нїемъ ско́ро, па́сха е́сть Господня.
12
И проиду́ землю Египетъскую, сея́ но́щи убива́я вся́къ прьвене́цъ въ земли́ Египетъстѣи, отъ человѣ́ка до скота́. И въ всѣ́хъ бо́зѣхъ Египетъскихъ сътворю́ отмщенїе А́зъ Госпо́дь.
13
И да бу́детъ кро́вь вамъ въ зна́менїе на домо́хъ, в ни́хъ же вы бу́дете тамо, и узрѣвъ кро́вь покры́ю вы, и не бу́детъ въ васъ вре́да поги́бнути, егда убїю́ зе́млю Египетъскую.
14
И да бу́детъ вамъ день се́й въ па́мять, и чте́те пра́зникъ Господу въ ро́дѣхъ вашихъ, зако́нно и вѣчно, пра́зднуите
15
7 днїи опрѣсноки, да я́сте. Отъ пръваго дние и́змѣте квасъ, отъ домо́въ вашихъ. Вся́къ бо́ и́же сънѣ́сть ки́село, поги́бнетъ душа та отъ Ізраиля, отъ дние пе́рваго, и до дние седма́го.
16
Пе́рвыи же день да ся прозове́тъ святыи, а седмы́и день наро́читъ святъ да бу́детъ вамъ. Всего́ дѣ́ланїя рабо́тна да не сътвори́те в о́нь, ра́звѣ е́ли́ко сънѣ́сть, сътвори́тся вся́кои души, то́чїю сїя да сътво́рятся вамъ.
17
Сънабди́те же за́повѣди сїя, в сїи бо́ день изведу́ си́лу вашу отъ земля́ Египетъскїя, и да сътвори́те въ сїи день въ ро́ды ваша, зако́нно и вѣ́чно
18
начина́юще въ, 14, день, пе́рваго месяца съ ве́чера да я́сте опрѣ́сноки, до два́десяти, и е́дінаго дние месяца до ве́чера.
19
Се́дмь днїи ква́съ да ся не явитъ въ домѣ́хъ вашихъ. Вся́къ и́же а́ще я́сть ква́сно, погуби́тся душа та отъ со́нма сыновъ Ізраилевыхъ и въ прише́льцѣхъ земли́,
20
всякого кваса да не я́сте. Въ всѣ́хъ же домѣ́хъ да я́сте опрѣ́сноки.
21
Съзва́ же Моисїи вся́ ста́рца, Ізраилевы, и ре́че и́мъ. Шедше пои́мѣте себѣ а́гнъца по сродству вашему, и же́ртвуите пасху.
22
Възмѣте же́ ки́сть иссо́па омочи́вши же въ кро́вь, две́рныя пома́жете пра́ги, и обою́ подво́ю отъ кро́ви я́же е́сть бли́зу двере́и. А вы да не и́сходи́те, никто́же отъ две́рїи до́му своего до зау́трїя.
23
И мина́я Госпо́дь избива́я египтяны, и у́зритъ кро́вь на пра́зѣ, и на обою́ подво́ю, и мине́тъ Госпо́дь две́ри, и не попу́ститъ убива́ющему въни́ти въ домы́ ва́ша убива́ти.
24
Снабди́те же сло́во, се́ зако́нно себѣ, и сыномъ ва́шимъ до́ вѣка.
25
Аще же въни́дете въ зе́млю ю́же да́сть Госпо́дь вамъ, я́коже глаго́ла, снабди́те служе́нїе се́.
26
Да бу́детъ е́гда́ възглаголютъ вамъ сы́нове ва́ши, что́ е́сть служе́нїе се́,
27
то́ рече́те и́мъ, же́ртовная пасха е́сть Господу, И́же покры́ до́мы сыновъ Ізраилевыхъ въ Египтѣ, егда́ поби́ еги́птяны, а до́мы наша изба́ви. И прекло́ншеся поклони́шася лю́дїе.
28
Шедше же сы́нове Ізраилеви сътвори́ша я́коже заповѣда́ Госпо́дь Моисїю, і Ааро́ну та́коже сътвори́ша сїи.
29
Бы́сть же въ полу́нощи, Госпо́дь изби́ вся́къ первене́цъ въ земли́ Египетъстѣи, отъ первенца́ фарао́нова. сѣдя́щаго на престолѣ, до первенца́ плѣ́ннича, я́же въ до́лѣ, и вся́къ первене́цъ ско́тїи.
30
Въста́ же фараонъ но́щїю, и вся́ мужи́ его, и вси́ египтяне, и бы́сть во́пль великъ по все́и земли́ Египетъстѣи, и не бысть до́мъ в не́мъ же не бѣ мертвеца́.
31
Възва́ же фараонъ Моисїа, і Ааро́на въ нощи́, и рече и́ма. Въста́вше отъи́дѣта отъ людїи мои́хъ, и вы и сы́нове Ізраилевы, и́дѣте да ся помо́лите, Господу Богу вашему, я́коже глаго́ласте.
32
И о́вца и говя́да ваша пои́мше, и́дѣте, благослови́те же и мене.
33
И нуждаху египтяне отпусти́ти люди ско́ро отъ земля́, реко́ша бо́ я́ко вси́ и́змремъ.
34
Взя́ша же лю́дїе муку́ пре́жде въскисе́нїя тѣ́сту и́хъ, и въвяза́вше в ри́зы възложи́ша на ра́мы своя́.
35
И сътвори́ша я́коже заповѣда́ и́мъ Моисїи. І испроси́ша отъ еги́птянъ съсу́ды, сре́бряны, и зла́ты, и ри́зы,
36
Госпо́дь же да́сть благодать лю́демъ Своимъ предъ Египтяны, и да́ша и́мъ, и плѣни́ша египтяны,
37
въздвиго́ша же ся сы́нове Ізраилевы, отъ Раме́си въ Сокхо́фъ до шести́ со́тъ ты́сущъ, пѣшихъ мужїи ра́звѣ че́ляди,
38
и прише́лцы же мнози изыидо́ша с ни́ми, и о́вца и волы́ и ско́ти мно́зи зѣло.
39
І испеко́ша тѣ́сто муку́ е́же изнесо́ша изъ Египта, опрѣ́сноки не въскисша бо́. Изгна́ша же ихъ еги́птяне, и не мого́ша пребы́ти ни бра́шна сътвори́ша на путь.
40
Обита́нїя же сыновъ Ізраилевѣхъ. е́же обита́ша въ земли́ Египетъстѣи, и въ земли́ Ханаа́ни, сїи́, и отцы и́хъ, лTѣ, 400, и 30.
41
И бы́сть по четы́рехъ стѣхъ, и три́десяти лѣтѣхъ, изыиде вся́ си́ла Господня отъ земля́ Еги́петъскїя, в нощи́
42
стражьба́ е́сть Господу, извести и́хъ отъ земля́ Еги́петскїа, и сїя но́щь стражьба́ Господу, я́ко всѣмъ сыномъ Ізраилевымъ, бу́детъ въ ро́дъ и́хъ.
43
И рече Госпо́дь къ Моисїю, і Ааро́ну, се́ зако́нъ па́схи. Вся́къ иноплеме́нникъ да не я́сть отъ нея́,
44
и вся́кого раба́ ку́пленаго обрѣжеши, и́ тогда́ да я́сть отъ нея́,
45
при́шлецъ и купле́никъ да не я́сть отъ нея́.
46
Въ хра́мѣ едїномъ да сънѣсться. Аще же оста́нетъ мясъ на у́трїя, и не изно́сите мясъ вонъ из хра́ма, и ко́сти не съкруши́те отъ него.
47
Ве́сь со́нмъ сыновъ Ізраилевыхъ сътвори́тъ сїя.
48
Аще ли кто́ прїидетъ пришле́цъ к ва́мъ, и сътворитъ па́сху Господу, обрѣ́же- ши его вся́къ мужескїи полъ, и тогда́ да прїидетъ сътвори́тї ю́, и да будетъ а́ки съжи́тель. Всяк же необрѣ́заныи да не я́сть отъ нея́.
49
Зако́нъ едїнъ да будетъ, и съжи́телю и́ прише́лцу пришедшему въ васъ.
50
И сътвори́ша сы́нове Ізраилевы, я́коже заповѣда Госпо́дь Моисїю і Ааро́ну, та́ко сътвори́ша.
51
И бысть въ иже день изведе Госпо́дь сыны Ізраилевы отъ земля́ еги́петъскїя съ си́лою ихъ.
.
.
.