Глава 10

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-21 08:44
Фараон отпускает в пустыню совершить службу Господу только израильских мужчин. Нападение на Египет саранчи. Наведение на Египет трехдневной тьмы.
1
И рече Госпо́дь къ Моисїю глаголя, въни́ди къ фарао́ну. А́зъ бо́ отягчи́хъ сердце его, и мужїи его, да и́ еще́ пребу́дутъ зна́менїя сїя на ни́хъ.
2
Яко дабы́ и́сповѣ́дали е́сте ча́домъ свои́мъ въ у́ши, и вну́комъ своимъ, ели́ко Ся наруга́хъ египтяномъ, и зна́менїя моя е́же в ни́хъ сътвори́хъ, и да увѣсте я́ко Госпо́дь е́смь.
3
Въшедъ же Моисїи, і Ааро́нъ предъ фарао́на, и рѣста е́му, си́це глаголетъ Госпо́дь Богъ евре́искый. Доко́лѣ не хо́щеши усрамля́тися Мене́, отпусти́ лю́ди Моя́, да Ми́ помо́лятся.
4
А́ще ли́ не хо́щеши отъпустити лю́ди Моя, се А́зъ зау́тра пущу́ пру́ги мно́ги на вся́ предѣлы твоя,
5
и покры́ютъ все́ лице́ земно́е, и не възмо́жеши ви́дѣти земля́, и поядя́тъ ве́сь оста́нокъ, и́же оста́ отъ гра́да, і изъя́дя́тъ вся́ко дре́во растущее изъ земля́,
6
и напо́лнятся до́мове твои́ и до́мове мужїи твои́хъ, и вси́ до́мове по все́и земли́ Еги́петъстѣи, его́же не суть никогда́ же ви́дѣли отци твои́ ни пра́дѣди и́хъ, отъ него́же дние бы́ша на земли́, и до днешня́го дние, и сїя ре́кши изы́де отъ фарао́на.
7
Реко́ша же мужи фарао́новы к нему́, доколѣ намъ е́сть сїя́ му́ка, отъпусти́ лю́ди, да помо́лятся Господу Богу свое́му а́ще ли ни́, то́ да вѣ́си, я́ко поги́бнетъ Еги́петъ.
8
И обрати́ша Моисїя і Ааро́на, предъ фарао́на. И рече и́ма фараонъ, идѣта моли́тася Господу Богу вашему. Кто́ и кто́ суть и́дущїи.
9
Рече же Моисїи, съ ю́нотами нашими, и съ ста́рцы, да и́демъ, съ сынми, и́ дще́рми, и съ овца́ми, и говя́ды нашими. Бу́детъ бо́ вели́къ день Господа Бога нашего.
10
И рече и́ма фарао́нъ. Да будетъ та́ко Госпо́дь с вами, я́коже васъ пущу́ съ стяжа́нїемъ вашимъ. Ви́дите яково́ лука́въствїе обрѣта́ется въ васъ.
11
Не та́ко, но́ да и́дутъ точїю мужи и да ся помо́лятъ Богу, сего бо́ вы́ са́ми про́сите, і изгнаша и́хъ отъ лица́ фарао́нова.
12
И рече Госпо́дь Моисїю, простри́ руку твою на землю Египетъскую, и да излѣзутъ прузи на зе́млю Еги́петъску, и да сънѣ́дятъ всю траву́ земну́ю и весь плодъ древный е́же оста́ отъ града.
13
И въздви́же Моисїи, же́злъ на небо, Госпо́дь же наведе́ вѣтръ въсточныи на всю́ зе́млю, въ то́и день и тои́ нощи. Бысть же заутра вѣтръ въсто́чныи заи́мъ пруги,
14
наведе́ на всю́ зе́млю Еги́петъску, и наляго́ша на вся́ предѣлы Еги́петъски мно́ги зѣло, прежде бо́ сихъ не бы́ша сицевїи прузи на земли́, ниже по се́мъ будутъ .
15
И покрыша лице́ земно́е, і истлѣ земля́, и сънѣдо́ша всю́ траву́ земную, и ве́сь плодъ дре́вныи, і ели́ко же бѣ́ оста́ло отъ гра́да. И не оста́ зеле́но ничто́ на́ древѣхъ и въ все́и травѣ е́же на́ поли, по все́и земли́ Египетъстѣи.
16
Потща́в же ся фараонъ, възва́ Моисїя і Ааро́на глаголя, съгрѣшихъ къ Господу Богу вашему и к ва́мъ,
17
простѣте мой грѣхъ. І еще нынѣ, да моли́те Господа Бога вашего, дабы отъня́лъ смерть сїю отъ мене́.
18
Изшедъ же Моисїи отъ фарао́на и моли́ся къ Господу.
19
И прѣмени́ Госпо́дь отъ моря вѣтръ вели́къ, и заи́мъ пруги и въгна́ и́хъ въ мо́ре Чермно́е. И не оста ни е́дінъ пругъ на все́и земли́ Египетъстѣй.
20
Ожесточи́ же Госпо́дь сердце фарао́ново, и не отъпусти́ сыновъ Ізраилевѣхъ.
21
И рече Госпо́дь Моисїю простри́ руку твою на́ небо, и да будетъ тма́ осяжи́ма по все́и земли́ Еги́петъстѣи.
22
Простре же Моисїи на́ небо руку6 свою, и́ бысть тма́, мгла́ и ды́мъ по все́и земли́ Еги́петъстѣи, три дни́и.
23
И не видѣ никто́же брата своего. И не въста́ никто́же отъ одра́ своего три дни́и. Всѣм же сыномъ Ізраилевымъ бя́ше свѣтъ въ всѣхъ предѣлехъ, в ни́хже пребыва́ху.
24
Призва же фараонъ, Моисїя, і Ааро́на глаголя. Идѣте помоли́теся Господу Богу вашему, развѣ ове́цъ и говядъ, стяжа́нїе же все да и́детъ с вами.
25
Рече же Моисїи ника́коже. Но́ ты ли намъ даси тре́бу, и всесъжеже́нїе, да положи́мъ Господу Богу нашему,
26
но́ да и скотъ нашъ и́детъ с нами, да не оста́вимъ и копы́та. Отъ си́х же възе́мше, положимъ требу Господу Богу нашему, и мы́ не вѣмы што́ принесемъ Господу Богу нашему, дондеже до́идемъ тамо.
27
Ожесточа́ же сердце фарао́ново, и не хотѣ отъпусти́ти и́хъ.
28
И рече́ е́му фараонъ, отъиди́ отъ мене. Блюди́ же ся ктому́, да не приложи́ши ви́дѣти лица́ моего. А́ще ли́ ни, то́ во́нже день я́ви́шися мнѣ́ у́мреши.
29
Глаго́ла же Моисїи я́ко глаголеши не явлю́ ти ся предъ лицемъ.
.
.
.