Глава 1

Автор: Ольга Чернятевич Опубликовано: 2013-12-12 23:21
Умножение израильтян в Египте. Фараоны начинают угнетать израильтян. Повеление повивальным бабкам убивать еврейских младенцев мужского пола.

Вторыи книги Моисїевы Исходъ

1
Си имена́ сыномъ Ізраилевимъ въходя́щимъ въ Египетъ, въку́пѣ съ Іа́ковомъ отцемъ и́хъ, кождо съ всѣмъ домомъ свои́мъ внидо́ша
2
Рувимъ, Симео́нъ, Левїи, Іуда,
3
Исаха́ръ, Завуло́нъ и́ Венїями́нъ,
4
Данъ, и́ Нефали́мъ, Га́дъ и́ Аси́ръ.
5
Іо́сифъ же бяше въ Египтѣ. Бѣ же всѣхъ душъ изшедъшихъ, и́зъ Іа́кова, 75,
6
умрѣтъ же Іо́сифъ, и́ вся́ братїа его, и́ ве́сь родъ онъ.
7
Сынове же Ізраилевы възрасто́ша, и́ умно́жишася, и́ мно́зи быша. И́ крѣпля́хуся зѣло зѣло, умно́жи же ся земля́ отъ нихъ.
8
Въста́в же царь и́нъ въ Египтѣ, и́же не зна́ше Іо́сифа.
9
И́ рече къ лю́демъ своимъ се́ народъ сыновъ Ізраилевыхъ. Вели́ко множество укрѣпля́ется па́че насъ.
10
Прїидѣте убо премудримъ и́хъ, да не когда́ умно́жатся, и́ внегда́ а́ще приключи́тся намъ бра́нь, приложа́тся и́ тїи к супоста́томъ нашимъ, и́ одолѣ́вше намъ и́зы́дутъ, и́зъ земля́ нашея,
11
и́ пристави настоа́теля дѣ́ломъ, да озлобя́тъ я́ в дѣлѣхъ. И́ узижда́ша грады твръды, фарао́ну, Пи́фо, и́ Раме́си, і онъ, се́ есть со́лнечѣнъ градъ.
12
По ели́ку же и́хъ смиря́ху, толи́ко множа́иши бываху, и́ укрѣпля́хуся велми́ зѣло. И́ гнушахуся египтяне отъ сыновъ Ізраилевъ,
13
и́ наси́льствоваху египтяне сыномъ Ізраилевымъ нуждею.
14
И́ болѣ́знену жи́знь творя́ху и́мъ въ дѣ́лехъ же́стокыхъ бренїемъ, и́ пли́нъфами, и́ всѣми дѣлы е́же в по́лехъ въ всѣхъ и́хже порабоща́ху и́хъ съ нуждею.
15
И рече царь египетъскыи баба́мъ евреи́скимъ, и́мя е́дінои Сепфо́ра, и́мя второ́и Фуа,
16
и́ глаго́ла и́мъ. Егда́ ба́бите еврѣа́ныня, и́ суть къ рожденїю, а́ще убо мужескыи полъ будетъ, убїите и́, а́ще ли же́нъскїи соблюдѣте и́.
17
Убоя́вше же ся ба́бы Бога, и́ не сътвори́ша, я́коже повелѣ и́мъ царь египетьскыи, и́ живля́ху му́жескыи полъ.
18
Призва же царь египетьскыи ба́бы, и́ рече и́мъ, что́ я́ко сътвори́сте вещъ сїю, и́ оживля́ете мужескїи полъ.
19
Реко́ша же ба́бы фарао́ну, не та́ко жены́ египтяныня, я́ко жены́ еврѣа́ныня суть ражда́ютъ бо́ прежде, е́гда же не внїити къ ни́мъ ба́бамъ. И́ ражда́ху
20
и́ того ради бла́го творя́ше Богъ ба́бамъ. И́ множахуся лю́дїе и́ крѣпля́хуся зѣло,
21
ельма́ же боя́хуся бабы Бога, сътвори́ша себѣ хлѣ́вины.
22
Заповѣда же фараонь всѣмъ лю́демъ своимъ глаголя, весь мужескїи полъ, и́же ся роди́тъ еврѣомъ, въвръзѣте и́ в рѣку, и́ весь же́ньскїи полъ снабди́те и́ живо́.
.
.
.